Hidrosiklon seçimi için tavsiye almak istediğinizde imalatçının tek bir seçenek sunması başınıza hiç geldi mi? Değirmen devrelerindeki çoğu uygulamalarda hidrosiklon boyutlarında en az iki seçenek olduğunu, üstelik size özel uygulamanızda göz önüne alınabilecek birçok difarklı parametrenin bulunduğunu bilmekte fayda var.  

Dikkate alınacak başlıca konular 

Hidrosiklon boyutunu belirleme ve seçim sürecinde dikkate alınacak başlıca konular genellikle işletme performans hedeflerini yakalamayı amaçlayan farklı seçeneklerdir. Bununla birlikte, performans dışı hedefler de göz önüne alınmalıdır. Örneğin; bir değirmen devresinde şunları göz önüne almanız gerekebilir: 

  • Yatırım bütçesi ve bakım kolaylığı: Tesis, en az sayıda hidrosiklon çalıştırarak en düşük yatırım maliyetini mi amaçlıyor? 
  • Ekipman ayak izi: Ekipmanın boyutu tesiste kurulum yapmak için mevcut alanla mı sınırlı? 
  • İşletme bütçesi: Tesis, hidrosiklon aşınma süresini uzatıp enerji maliyetlerinidüşürmeyi mi amaçlıyor? 
  • Günlük esneklik:Besleme şartlarında öngörülen dalgalanma durumu nedir? Bu dalgalanmalardaki değişim, hidrosiklonların açılıp kapanmasını gerektirecek kadar önemli olacak mı? Kapasitede dalgalanma olması durumunda hidrosiklon performansı üzerinde nasıl bir etki oluşacak? 
  • Uzun vadeli esneklik: Cevherin sertliğinin Madencilik faaliyetlerinin bir noktasında değişmesi bekleniyor mu? Madenin konumudevreden yükü ve yeni değirmen beslemesini etkileyecek mi? Hedeflenen sınıflandırma boyutu, tesisin faaliyet ömrünün bir noktasında gözden geçirilip değiştirilecek mi? 

Şlam atma uygulamalarında dikkate alınacak konular 

Şlam atma uygulamalarında da performans dışı hedefler mevcut olup değirmen devrelerinde bahsedilenlerin yanı sıra uygulamaya özel bazı başka unsurları da içerir. Bunlara örnekler: 

  • Sürdürülebilirlik: Enerji ve su kullanımını azaltmak bir unsur mudur? 
  • Operasyonel esneklik: Boyut sınıflandırması sed duvarı yapımından baraj inşaatına kadar değişecek mi? Flotasyon devrelerinde kum ve şlam sınıflandırma için başkahangi perfomans dışı hedefler düşünülebilir?  
  • Taşınırlık: Ekipman başka konumlara taşınacak mı? 
  • Bakım: Siklonların bakımı nasıl yapılacak? Ağırlık sınırlamaları var mı? Kurulum konumuna vinç erişimi var mı? 

 Farklı ihtiyaçlar için farklı boyutlar 

Küresel hidrosiklon imalatçıları en az sekiz veya daha fazla farklı çapta hidrosiklon seçeneği üretir. Aşağıdaki grafik, mineral işleme uygulamalarında tipik bir hidrosiklon imalatçısı üretimini gösterir. Bu örnekteki grafikte, 100 mm ile 800 mm çap aralığındaki siklonlar için kapasite değerleri gösterilmektedir. Bu aralığın dışında boyutlar mevcut olsa da burada, genellikle kullanılan ana boyutlar için kapasite belirtilir. 

Diyagram çok çeşitli hacimsel akışları ve tek bir hidrosiklon boyutunun üstesinden gelebileceği çalışma basınçlarını gösterir. Örnekteki grafikte, hacimsel kapasite x ekseninde saatte metreküp olarak, çalışma basıncı da y ekseninde kilopaskal olarak gösterilir. Farkı boyutlardaki hidrosiklonlarda ortak olan hacimsel kapasitelerin varlığına dikkat edin. Çeşitli hacim aralığı ve çalışma basıncının mümkün olmasının sebebi, her bir hidrosiklonda farklı boyutlarda besleme haznesi , vorteks ve spigotlarınbulunmasıdır. Neredeyse her uygulama için birden fazla hidrosiklon boyutu seçeneği olmasının temel nedeni budur. 

Seçim sırasında ve ayrıca kurulduktan sonra, belirli bir hidrosiklon sınıflandırma boyutunu elde etmek için ayarlanabilen mekanik ve proses parametreleri vardır. Kurulum yapıldıktan sonra bu biraz daha kapsamlı olsa da, konik kısımlarda yapılacak değişiklikler imalatçıların ve kullanıcıların performansı ayarlamasına imkan verir. Performanstaki proses ayarlamaları genellikle hidrosiklon sınıflandırma boyutu hedefindeki değişiklikleri minimize etmek için besleme seyreltme suyunun ve çalışma basıncının kullanımını içerir. 

Bir değirmen devresi örneği 

Bir örneğin üzerinden geçelim. Tesis aşağıdaki değirmen  devresi için hidrosiklonları boyutlandırıp seçmek istiyor. 

Seçim için ilk tercih en düşük yatırım maliyetine ve en az sayıda hidrosiklon çalıştırmaya dayanır. Bu seçim kriterine ve besleme şartlarına göre, bu performans gerekliliklerini karşılamak için 500 mm çapında yedi siklon çalıştırılması önerilir. Tipik olarak, uygulamada fazladan yedek siklon önerildiğinden 500 mm siklonlardan oluşan 10’lu bir küme olası bir seçimdir. 
 
İkinci seçim tercihi astarlarda daha uzun aşınma süresi elde etmeye, enerji maliyetlerini düşürmeye ve daha ince sınıflandırma kabiliyetine odaklanır (değirmen kapasitesi yeterli ise)). Bu seçim kriterlerine göre, performans gerekliliklerini karşılamak için  12 adet 400 mm çapında hidrosiklon önerilir. Basıncın düşürülmesi ve belli bazı siklon parçalarının kullanılması sonucu, daha küçük hidrosiklon daha iri keserek üst akımda sınıflandırma hedefine ulaşılabilir. Basıncın düşürülmesi daha düşük enerji maliyetleri elde etmenin yanı sıra, siklonlar, siklon besleme pompaları ve borulama sistemlerinin aşınma ömrünü uzatma fırsatı sunar. Daha fazla sayıda çalışan hidrosiklonla, kapasitede dalgalama olması sonucu, perfomansta önemli bir değişiklik ihtimali de azalır. 
 
Son olarak, aşağıdaki görselde gösterildiği gibi bir kaç adet yedek siklon ve ağzı kapalı besleme nozulu kurulumu yapılacağını varsaydığımızda 400 mm çapında 16’lı hidrosiklon kümesi önerebiliriz. Bu küme, yatırım maliyeti açısından bakıldığında, daha küçük olan 10’lu kümeye oranla daha pahalıya gelebilecek olsa da performans avantajlarını görmek için her iki seçeneği karşılaştırıp değerlendirmekte fayda vardır. 

Şlam atma uygulamalarına bir örnek 

Bir tesise ait şlam atma uygulamasını göz önüne alalım. Bu örnekte, tesis aşağıdaki atık uygulaması için hidrosiklonları boyutlandırıp seçmek istemektedir: 
 

Değerlendirilecek beş farklı hidrosiklon boyutu seçeneği vardır. Aşağıdaki tablo 500 mm çapından 900 mm çapına kadar hidrosiklonlar için sonuçları gösterir. 

900 mm gibi büyük çaplı bir siklon kullanmak, daha az sayıda çalışan siklon ve muhtemelen daha düşük yatırım maliyetiyle sonuçlanacaktır. Ayrıca, 900 mm hidrosiklon, hidrosiklon üst akımına giden +150 mikron materyallerin miktarını artırabilir siklon alt akım ürünündeki -75 mikron materyallerin miktarını da azaltabilir. 
 
Daha küçük hidrosiklon çapı kullanıldığında, hidrosiklon alt akımdaki toplam katı madde geri kazanımı daha yüksek olur.  
 
Beş seçeneğin hepsinde de ekipmanlar belirtilen özelliklere uyar ancak performans dışı hedefler göz önüne alındığında, en iyi seçenek en düşük sermaye maliyeti veya en yüksek toplam katı madde geri kazanımı sağlayan hidrosiklonlar değil, bunlar arasında bir denge sağlayan durumdur. 
 
Seçim sürecinde, farklı hidrosiklon boyutlarının kullanılması için farklı seçenekler ortaya konulması uygulama olarak teşvik edilir. Performans ve performans dışı hidrosiklon hedeflerini belirlemek tesiste tam bir hidrosiklon işletim esnekliği sağlamada kritik önem taşır. Hidrosiklon imalatçıları, tipik olduğuna inandıkları boyut ve adetlerde  teklif  verebilirler ancak her uygulamanın kendine özgü gereklilikleri vardır. Operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkararak günlük çalışma koşullarında en iyi uygulama prensiplerinin kullanılmasını sağlarsınız. 
 
Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki tanıtım yazısını indirin.