Dvoinoye Gold Mine, Chukotka

Dvoinoye underground gold mine is located in the Chukotka region of Russia. Image courtesy of Kinross.