Renison Tin Mine, Tasmania, Australia

Renison tin mine is located in Tasmania, Australia and is the largest tin producer in Australia. Image courtesy of Mineral Resources Tasmania.