Argyle Diamond Mine, Kimberley, Australia

Mining benches in the AK1 open pit at Argyle.