TYAZHMASH

Mining Mills, Crushers and Conveyors

TYAZHMASH

13 Hydroturbinnaya St
Syzran, Samara region
446010
Other
Russia

+7 8464 37 82 02, 37 24 81
+7 8464 99 06 10

pr@tyazhmash.com www.tyazhmash.com

JSC TYAZHMASH in Moscow

8A Veshnikh Vod St, build. 2
Moscow, 129338
Other
Russia

+7 495 781 01 78
+7 495 781 01 78

promenerg@yandex.ru

JSC IKTs-TYAZHMASH

8A Veshnikh Vod St., build 2,
Moscow, 129338
Other
Russia

+7 495 781 01 62
+7 495 781 01 62

promenerg@yandex.ru

JSC TYAZHMASH in Kemerovo

1/1 Karbolitovskaya St, Office 304
Kemerovo, 650000
Other
Russia

+7 3842 39 61 36

JSC TYAZHMASH in St Petersburg

3 22 Line, Office 636
Vasilyevsky Island
St. Petersburg, 199106
Other
Russia

+7 812 331 36 12

oagorbunov@tyazhmash.com